Alfeld
Alfeld
   
Fagus-Werk Fagus-Werk
Lateinschule_Ostseite Lateinschule (Ostseite)
Lateinschule_Suedseite Lateinschule (Südseite)
Lateinschule_Westseite Lateinschule (Westseite)
Lateinschule_Nordseite Lateinschule (Nordseite)
Lateinschule Lateinschule (Details)
Blicke Blicke - Leine
Marktplatz Am Marktplatz
Plastik Bronze-Plastik
Rathaus Rathaus
Marktstrasse Marktstrasse
Seminarstrasse Seminarstrasse
Leinstrasse Leinstrasse
Winde In der Winde
Strassen Andere Strassen
Planetenhaus Planetenhaus
Buergerschaenke Bürgerschänke
Nikolaikirche Nikolaikirche
Elisabethkapelle Elisabeth-Kapelle